Copyright © 2014 by "Asanga"  ·  Wszystkie prawa zastrzeżone 
Pracownia Analiz Środowiskowych Asanga
ul. Osada Ojców 38, 04-211 Warszawa
Tel: +48 668 196 077
  E-Mail: biuro@asanga.pl
NIP: 831-145-79-70, REGON: 147093737
Wykonujemy opracowania w następującym zakresie:
· Raporty due dilligence
· Opracowania wstępnej oceny wrażliwości lokalizacji inwestycji z punktu widzenia możliwości wystąpienia jej  
znaczących, negatywnych oddziaływań na środowisko (screening inwestycyjny).
· Inwentaryzacje przyrodnicze i roczne monitoringi ptaków i nietoperzy
· Raporty oddziaływania na obszary Natura 2000
· Analizy środowiskowe dla inwestycji liniowych (drogi, koleje, energetyka)
· Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
· Raporty oddziaływania na środowisko dla inwestycji drogowych i kolejowych
· Raporty oddziaływania na środowisko dla inwestycji przemysłowych
· Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko dla planów i programów
· Opracowania ekofizjograficzne
· Analizy porealizacyjne dla inwestycji oddanych do użytku
· Monitoring porealizacyjny (migracje zwierząt, śmiertelność, długofalowy wpływ na środowisko)
· Opracowywanie programów działań kompensacyjnych w przypadku znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia  
na obszary i gatunki objęte ochroną w ramach sieci Natura 2000,
· Pomiary hałasu i modelowanie zasięgu jego oddziaływania.
· Organizacja i prowadzenie konsultacji społecznych
· Prowadzenie nadzorów przyrodniczych/środowiskowych w trakcie realizacji inwestycji
· Prowadzenie nadzorów archeologicznych

Inne niestandardowe opracowania w zakresie ochony środowiska